Επεμβατικές πράξεις στο Μυοσκελετικό

To EUROSON SCHOOL ήταν ευκαιρία για ανακεφαλαίωση των γνώσεων και πρακτική εξάσκηση στην Υπερηχογραφία του Μυοσκελετικού Συστήματος (ΜΣΚ) και τις Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες θεραπευτικές πράξεις στο Μυοσκελετικό Σύστημα (ΜΣΚ). Στην διάρκεια, πριν και μετά το EUROSON SCHOOL, εξειδικευμένοι γιατροί από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες μας μετέφεραν την εμπειρία τους

Η Υπερηχογραφία με τη χρήση υψίσυχνων ηχοβολέων επιτρέπει εύκολα και με ακρίβεια την απεικόνιση πολλών δομών του Μυοσκελετικού Συστήματος όπως μύες, σύνδεσμοι , τένοντες, αρθρικοί χώροι και θύλακες, οστά και χόνδροι, ενώ μπορούν να μελετηθούν με αξιοπιστία τα αγγεία και τα νεύρα της περιοχής

Είναι νέο κεφάλαιο στην Υπερηχογραφία που προσθέτει διαγνωστικές πληροφορίες με ατραυματική «εικονική βιοψία» των ιστών. Καθοδηγεί καλύτερα στον παθολογικό ιστό τις θεραπευτικές πράξεις στο Μυοσκελετικό Σύστημα (ΜΣΚ)

Επιπλοκές: Δεν υπάρχουν επιπλοκές. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται δεύτερη ή και τρίτη συνεδρία για καλύτερο αποτέλεσμα

Ο κατάλληλος εξειδικευμένος Υπερηχογράφος / ηχοβολέας και η παρουσία εξειδικευμένου Ορθοπαιδικού και Ακτινολόγου εγγυώνται την αξιόπιστη πραγματοποίηση και παρακολούθηση του περιστατικού

Βιβλιογραφία: J. Davidson, S. Jayaraman Review / Guided interventions in musculoskeletal ultrasoud: what’s the evidence? Clinical Radiology 66 (2011) 140-152

Παναγιώτης Η. Ζουμπούλης / Επικ. Kαθηγητής Ορθοπαιδικής

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας