Επιστολή προς ιατρούς / συνεργάτες της H.T.

Η Υπερηχογραφία αλλάζει. Σύγχρονες τεχνικές προστίθενται στο οπλοστάσιο της Υπερηχογραφίας προσφέροντας νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες. Τελευταία τεχνολογική εξέλιξη είναι η Ελαστογραφία. Είναι µία τεχνική αξιόπιστης µέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών.
Εξέλιξη στην ήδη γνωστή Ελαστογραφία είναι η σύγχρονη Ελαστογραφία που επιτρέπει την µέτρηση της σκληρότητας των ιστών και στα εν τω βάθει όργανα. Γίνεται έτσι δυνατή η υποκατάσταση της βιοψίας µε βελόνα, ιδιαίτερα στα όργανα στα οποία η προσπέλαση µε βελόνα είναι τραυµατική και δύσκολη.
Η Υπερηχογραφία και η Ελαστογραφία φθάνουν κοντά στην ιστολογική διάγνωση όχι µόνο στα επιφανειακά όργανα (θυρεοειδής, λεµφαδένες, µαστός, όρχεις) αλλά και στα εν τω βάθει όργανα (ήπαρ, πάγκρεας, νεφρός, προστάτης, µήτρα, ωοθήκες).
Παράλληλα η Υπερηχογραφία επεκτείνεται σε νέα ανατοµικά πεδία.

• Στην Ορθοπαιδική και Τραυµατιολογία: Η Υπερηχογραφία αποκτά νέες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αρθρώσεων και των τραυµάτων µε την πλήρη απεικόνιση των αρθρικών επιφανειών, των συνδέσµων και των τενόντων που περιβάλλουν την άρθρωση.

• Στην Ρευµατολογία την Γναθοχειρουργική και την Ορθοδοντική µε την αξιόπιστη απεικόνιση των µικρών αρθρώσεων (των µεσοφαλαγγικών, του καρπού) και της κροταφογναθικής αρθρώσεως όπως και των σιελογόνων αδένων, των ούλων και των πόρων της στοµατικής κοιλότητας. Με υπερηχογραφική καθοδήγηση γίνεται επίσης εφικτή η προσπέλαση στην άρθρωση είτε για ανάλυση υγρού και διαγνωστική προσέγγιση είτε µε έγχυση θεραπευτικών σκευασµάτων στο εσωτερικό ή στον περιβάλλοντα χώρο της άρθρωσης για θεραπευτική αντιµετώπιση.

• Επεµβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις είναι νέο κεφάλαιο της Υπερηχογραφίας. Η Ελαστογραφία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις υπερηχογραφικά καθοδηγούµενες παρακεντήσεις. Η Ελαστογραφία, µε τον προσδιορισµό της σκληρότητας που επιτυγχάνει καθοδηγεί την βελόνα της βιοψίας, όταν αυτό είναι απαραίτητο, σε περιοχές του παρεγχύµατος που υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να κρύβεται παθολογικός νεοπλασµατικός ιστός. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αξιόπιστη λήψη από τον παθολογικό ιστό ελαχιστοποιώντας την τραυµατική πράξη και περιορίζοντας τον αριθµό των βιοψιών ιδιαίτερα στον θυρεοειδή και τον προστάτη. Η ίδια δυνατότητα ισχύει για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρακεντήσεις στις αρθρώσεις.

• Η Stress Echo Υπερηχοκαρδιογραφία έρχεται να προσθέσει χρήσιµα στοιχεία για την αιµάτωση του µυοκαρδίου προτείνοντας ήπια εναλλακτική αξιολόγηση περισσότερο αξιόπιστη από το κλασσικό Test κοπώσεως και την εξέταση του µυοκαρδίου µε γ-κάµερα. Η Ελαστογραφία έρχεται επίσης να προσθέτει στοιχεία που προσδιορίζουν την ελαστικότητα και την σκληρότητα του µυοκαρδίου. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και των νέων εφαρµογών της Υπερηχογραφίας µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ηχοδιαγνωστικής Τοµογραφίας (www.echomed.gr).

Οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν επένδυση και ιδιαίτερα εκπαιδευτική επένδυση ανθρώπινου δυναµικού στα νέα αυτά πεδία της Υπερηχογραφίας. Στην Ηχοδιαγνωστική Τοµογραφία έχουµε αναπτύξει εκπαιδευτικά αντανακλαστικά που µας επιτρέπουν την διάκριση του ουσιαστικού τµήµατος της τεχνολογίας και την απόρριψη του θεαµατικού εκείνου τµήµατος (gadget) που δεν προσφέρει σηµαντικές νέες πληροφορίες. Οι επενδύσεις αυτές σηµαίνουν συχνά βαριές οικονοµικές υποχρεώσεις.
Στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης που όλοι ζούµε η Υπερηχογραφία έχει ένα κοµβικό ρόλο γιατί αντιπροσωπεύει µία από τις τεχνολογίες που µπορούν να αποδίδουν σηµαντικό διαγνωστικό όφελος µε µικρό κόστος.
Η σχέση κόστους-οφέλους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή στην Υπερηχογραφία σε αντίθεση µε τις βαρύτερες απεικονιστικές τεχνολογίες που είναι η Αξονική Τοµογραφία και η Μαγνητική Τοµογραφία. Στα πεδία που αναφέρθηκαν αλλά και γενικά στις συµβατικές και στις νέες εφαρµογές της Υπερηχογραφίας η διαγνωστική της αποτελεσµατικότητα είναι συγκρίσιµη ή και καλύτερη από τις τεχνικά και οικονοµικά βαρύτερες µεθόδους.
Στην Ηχοδιαγνωστική Τοµογραφία έχουµε βάλει στόχο την εφαρµογή όλων των νέων τεχνικών της Υπερηχογραφίας µε αξιόπιστο τρόπο. Θέλουµε να κάνουµε προσιτή αυτήν την νέα τεχνολογία και αυτές τις νέες διαγνωστικές κα θεραπευτικές πράξεις σε όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από την οικονοµική τους κατάσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ασθενείς των ασφαλιστικών ταµείων ή τους ασθενείς που προσφεύγουν στο Δηµόσιο Νοσοκοµείο. Επειδή οι πράξεις αυτές, παρά τις προσπάθειές µας που έχουν γίνει και µέσω της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας (www.hsumb.gr), δεν έχουν ακόµα και από ότι φαίνεται, δεν πρόκειται να τιµολογηθούν από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Για τον λόγο αυτόν καθιερώνουµε έκπτωση 33% για όλους τους ασθενείς των ασφαλιστικών ταµείων(ΙΚΑ, ΤΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΞΥ) και όλους τους ασθενείς που προέρχονται από Δηµόσιο Νοσοκοµείο.
Με το νέο λογισµικό που έχουµε αναπτύξει και εγκαταστήσει στην Ηχοδιαγνωστική Τοµογραφία εκτός από την µόνιµη φύλαξη όλων των αποτελεσµάτων των υπερηχογραφηµάτων και των άλλων κλινικών εξετάσεων που πραγµατοποιούνται στην Ηχοδιαγνωστική Τοµογραφία υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης και άµεσης κοινοποίησης του αποτελέσµατος (κείµενο, εικόνες και video) στον θεράποντα ιατρό. Με την άµεση αυτή ενηµέρωση επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η δυνατότητα προσαρµογής της υπερηχογραφικής εξέτασης.

Καλή δύναµη στην δύσκολη περίοδο που περνάµε.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας