ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του Κέντρου μας.

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη διενέργεια διαγνωστικών απεικονιστικών εξετάσεων (υπερηχoγραφήματα).

Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό ή/και σταθερό), e-mail, αρ. ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο, ιατρικό ιστορικό / αποτελέσματα παλαιότερων εξετάσεων, βιολογικό υλικό (σε περίπτωση λήψης δείγματος για βιοψία).

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στους χώρους του Κέντρου λειτουργεί για λόγους ασφάλειας φυσικών προσώπων και αγαθών κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTV), μέσω του οποίου καταγράφονται εικόνες ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων στους δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεών μας. Η καταγραφή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται νομικά, κατά περίπτωση:

  1. Στην παροχή προς εσάς των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών μας (σύμφωνα με το άρθρο 9 §2η του Κανονισμού)

  2. Στη συμμόρφωση της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας με τις έννομες υποχρεώσεις της, οι οποίες προκύπτουν από το ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία της (σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 γ του Κανονισμού)

  3. Στην προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων τόσο της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας, όσο και των ασθενών της (σύμφωνα με το άρθρο 6 §1στ του Κανονισμού), στην περίπτωση που χρειαστεί. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η υποστήριξη νομίμων αξιώσεων, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Κέντρου ενώπιον των δικαστηρίων, η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, η προαγωγή επιστημονικού και ερευνητικού έργου από αυτό, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία του

  4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στη ρητή συγκατάθεσή σας (σύμφωνα με το άρθρο 6 §1α του Κανονισμού), την οποία μας παραχωρείτε ελεύθερα για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας (π.χ. για να σας στείλουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας μέσω email, ή για να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας στον παραπέμποντα ή θεράποντα γιατρό σας ή για τη χρήση των ανωνυμοποιημένων προσωπικών δεδομένων σας για επιστημονικούς/ερευνητικούς σκοπούς)

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί επεξεργασίας, είναι πιθανό τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως το ασφαλιστικό ταμείο σας, σε ελεγκτικούς / δημόσιους φορείς, στο θεράποντα ιατρό σας εφόσον μας το ζητήσετε, σε συνεργαζόμενα εξειδικευμένα εργαστήρια ή σε επιστημονικά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία.

Εφόσον συναινέσετε στη χρήση των ανωνυμοποιημένων δεδομένων σας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, τα δεδομένα σας (κωδικοποιημένα και χωρίς καμία δυνατότητα ταυτοποίησής σας) είναι πιθανόν να διαβιβαστούν σε επιστημονικούς/ερευνητικούς συνεργάτες της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας (π.χ. σε κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων ή ερευνητικούς οργανισμούς). Τέλος, τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για τη δημιουργία αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των διαγνώσεων που δίνει η Ηχοδιανωστική Τομογραφία.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για 10 χρόνια όπως ορίζεται από τον Ν.3418/2005 και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση. Επιπλέον, τα δεδομένα σας τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το συνολικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του Κέντρου. Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία τους και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή απώλειας, παραποίησης, ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση (αντίγραφο) των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να τα μεταφέρουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό). Επιπλέον, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και ενημερώσουμε τα δεδομένα σας και σε ορισμένες περιπτώσεις να τα διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασίας τους, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου κο Ειρήνη Τερζανίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@echomed.gr ή στο τηλέφωνο 210 6205129 – 130.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.echomed.gr

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας