Πολυπαραμετρικό AI Υπερηχογράφημα στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία

Η SWE έγινε πιο αξιόπιστη και εφαρμόζεται σε κάθε ασθενή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη παχυσαρκίας ή ασκιτικού υγρού. Το νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας (SuperSonic Mach30 της Hologic) προσφέρει μία εξειδικευμένη στο Ήπαρ «εργαλειοθήκη» παραμέτρων. Από την ανάλυση των υπερηχογραφικών παραμέτρων και της Ελαστογραφίας προκύπτουν νέες πληροφορίες:

  • SWE Ήπατος: Εκτίμηση σταδίου Ινώσεως/Fibrosis (F)

  • Attenuation (Att) και Speed of Sound (SoS): Εκτίμηση βαθμού Στεατώσεως/Steatosis (S)

  • SW Dispersion/Viscosity: Εκτίμηση βαθμού Φλεγμονής/Inflammation (In) με πολλούς περιορισμούς

  • SWE Spleen: Εκτίμηση βαθμού Πυλαίας Υπερτάσεως/Portal Hypertension

 

  Αρκεί μια παράμετρος για την σταδιοποίηση ινώσεως, λιπώσεως, φλεγμονής και πυλαίας υπερτάσεως;

Απαιτείται συνεκτίμηση πολλών μορφολογικών, ελαστογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων. Στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία η συνεκτίμηση αυτή επιτυγχάνεται από τον εξετάζοντα ιατρό που συμβουλεύεται τις εκτιμήσεις ενός πολυπαραμετρικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Το μοντέλο αυτό έχει εκπαιδευτεί με τεκμηριωμένα μέσω βιοψίας Ήπατος περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, για την σταδιοποίηση της Ινώσεως, της Λιπώσεως, της Φλεγμονής και της Πυλαίας Υπερτάσεως χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μεταβλητές/μετρήσεις:

  • Μορφολογικές: Εγκάρσιες και επιμήκεις διάμετροι καθώς και ο όγκος του αριστερού, δεξιού και κερκοφόρου Ηπατικού λοβού, οι μοίρες της γωνίας του κάτω χείλους του αριστερού Ηπατικού λοβού και η παρουσία όζων στο ήπαρ (nodularity)

  • Υπερηχογραφικές: Attenuation (συντελεστής αποσβέσεως του Υπερηχογραφικού σήματος ανά μονάδα βάθους), Speed of Sound (ταχύτητα του Υπερηχογραφικού σήματος για την οποία η ποιότητα της εικόνας σε συγκεκριμένο βάθος είναι βέλτιστη), Ηπατονεφρικός δείκτης (λόγος εντάσεως Υπερηχογραφικού σήματος Ηπατικού παρεγχύματος προς ένταση Υπερηχογραφικού σήματος του φλοιού του δεξιού Νεφρού), SW Dispersion/Viscosity (μέτρηση του Ιξώδους ιστού που προκύπτει από την ανάλυση του Shear Wave Ελαστογραφικού κύματος).

  • Αιμοδυναμικές: Διάμετρος Ηπατικής Αρτηρίας, διάμετρος Πυλαίας φλέβας, ύπαρξη κιρσών

  • Ελαστογραφικές: Ελαστογραφική μέτρηση Ήπατος (SWE), SWE IQR (InterQuartile Range το οποίο είναι το εύρος των μετρήσεων δείγματος ελαστογραφικών μετρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο 50% του δείγματος γύρω από την διάμεσο τιμή όλου του δείγματος), Ελαστογραφική μέτρηση Σπληνός

Στην νέα γνωμάτευση της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας καταγράφονται οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί η σταδιοποίηση ινώσεως, λιπώσεως, φλεγμονής και πυλαίας υπερτάσεως.

  Καλύπτεται το Πολυπαραμετρικό Υπερηχογράφημα από τον ΕΟΠΥΥ;

Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει την Ελαστογραφική εξέταση οποιουδήποτε οργάνου, ούτε τις επιπλέον μετρήσεις που είναι απαραίτητες για το Πολυπαραμετρικό Υπερηχογράφημα. Φυσικά δεχόμαστε παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ για όλες τις συμβατικές Υπερηχογραφικές εξετάσεις και θα προσφέρουμε προνομιακές τιμές σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη.

Το πολυπαραμετρικό ΥΗ (mpUS) προτείνεται να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με ηπατοπάθειες.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας