Συγκριτική αξιολόγηση της Ελαστογραφίας στο Ήπαρ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία συμμετέχει από το 2009 σε διεθνείς κλινικές μελέτες που έχουν σκοπό την αξιολόγηση των διαφορετικών (VCTE,SWE,HiRTE,ARFI) τεχνολογικών εφαρμογών της Ελαστογραφίας στο Ηπαρ. Η πιο πρόσφατη είναι η ανάληψη της ευθύνης από την ΓΓΕΤ ,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Πράξη: υποστήριξη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) της συγκριτικής μελέτης της VCTE με την SWE από τον Οκτώβριο του 2012. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με Ηπατολογικά τμήματα Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

Αντικείμενο του έργου
 είναι η ανάδειξη μιας μορφής «εικονικής βιοψίας» χρησιμοποιώντας ελαστογραφική υπερηχογραφία. Σκοπός είναι η αντικατάσταση της βιοψίας και της ιστολογικής εξετάσεως του ήπατος. Η «εικονική ελαστογραφική βιοψία» είναι απαραίτητη στην διαδρομή της χρόνιας ηπατοπάθειας που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της έρευνας, εφαρμογής, συγκριτικής μελέτης δύο ελαστογραφικών μεθόδων, τεκμηρίωσης και διάδοσης της νέας τεχνικής ελαστογραφικής απεικόνισης του ηπατικού παρεγχύματος. Η τεχνική αυτή με εύκολο, προσιτό και ατραυματικό τρόπο, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της χρόνιας ηπατίτιδος σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Η εφαρμογή μιας τέτοιας καινοτόμου τεχνικής παρακολούθησης και ελέγχου έχει ιδιαίτερη σημασία στον ελληνικό πληθυσμό όπου ο επιπολασμός της ηπατίτιδος B και C και των συνεπειών τους είναι μείζον ιατρικό πρόβλημα με σημαντική επίπτωση στην ποιότητα και διάρκεια ζωής μεγάλων ομάδων ασθενών και σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

Τεχνική περιγραφή του έργου:

Πρώτο αντικείμενο του έργου είναι η συγκριτική αξιολόγηση της ελαστογραφίας Shear Wave με την Transient Ελαστογραφία (Fibroscan). Η Transient Ελαστογραφία είναι ήδη αποδεκτή μέθοδος για την βαθμιδοποίηση της ινώσεως στο ήπαρ. Οι δύο συσκευές θα κριθούν με βάση τα ιστολογικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από βιοψία ήπατος με βελόνα. Οι επεμβατικές αυτές πράξεις (βιοψίες) που απαιτούν νοσηλεία και το Fibroscan θα πραγματοποιηθούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ( Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών , Ηπατολογική ομάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) ενώ οι SW ελαστογραφίες από την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία. Στόχος είναι η πιστοποίηση της «εικονικής βιοψίας» με ελαστογραφία Shear Wave ως μιας νέας ατραυματικής μεθόδου μελέτης των ιστολογικών αλλαγών που προκαλεί η χρόνια ηπατίτιδα στο ήπαρ, η αποτροπή της «φυσικής» εξέλιξης σε ίνωση, σχηματισμό κιρρωτικών όζων, δυσπλαστικών όζων και ηπατοκυτταρικού καρκίνου και η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής που έχει στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της συχνής χρόνιας αυτής νόσου.

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν και θα δοκιμασθούν συγκριτικά δύο ειδικοί υπερηχογράφοι προσαρμοσμένοι στην εφαρμογή της ελαστογραφίας στο ήπαρ: i) Aixplorer της εταιρείας SuperSonic Imagine, ii) Fibroscan της εταιρείας Echosens στο Λαϊκό και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Δεύτερο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, σε συνεργασία με την Η.Τ, εξειδικευμένου λογισμικού – ιατρικού σταθμού εργασίας που θα επιτρέπει την σύνδεση των διαφορετικών πηγών παραγωγής της υπερηχογραφικής και ελαστογραφικής εικόνας και την επεξεργασία των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός εργασίας θα επιτρέπει την εισαγωγή υπερηχοραφικής εικόνας από τις δύο συσκευές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα HL7 και DICOM καθώς και την εισαγωγή των αποτελεσμάτων βιοψίας. Για την ευκολότερη και ακριβέστερη επεξεργασία των δεδομένων, θα υποστηρίζονται δυνατότητες απεικόνισης ανά είσοδο, αλλά κυριότερα συγκριτικής απεικόνισης. Επιπλέον θα αναπτυχθούν ειδικοί αλγόριθμοι επεξεργασίας ιατρικών εικόνων που θα υποστηρίζουν ενέργειες όπως αυτοματοποιημένες μετρήσεις περιοχών στις εικόνες και βελτίωση ποιότητας των υπερηχογραφικών εικόνων. Η ενσωμάτωση αυτών των αλγορίθμων θα προσφέρει εργαλεία που θα υποβοηθήσουν στη συγκριτική αξιολόγηση και θα συνεισφέρουν στη γρηγορότερη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Όλα τα δεδομένα και μετρήσεις θα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων, σε μορφή κατάλληλη για στατιστική ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η ανάπτυξη του εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης και επεξεργασίας -αυτών των δεδομένων και η τυποποίηση του είναι προϋπόθεση για την διάδοση της «εικονικής βιοψίας» με ελαστογραφία Shear Wave και την καθιέρωσή της ως νέου αποτελεσματικού ιατρικού εργαλείου σε Δημόσιες ή και Ιδιωτικές Ιατρικές Μονάδες, πολυάριθμες στην Ελλάδα στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες, όπου οι χρόνιες ηπατοπάθειες αποτελούν σημαντικό και δυσεπίλυτο πρόβλημα υγείας.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας